Misija, vizija, tikslai

Misija

Kartu su šeima auginti ir ugdyti stiprų, gerai fiziškai išsivysčiusį, sveiką vaiką, kuris žino ir laikosi savo tautos papročių, bei gerbia kitų tautų kultūrą ir tradicijas.

Vizija

Saugios, jaukios ir į vaiką orientuotos aplinkos ir grupių kūrimas, ugdymo kaitos procesų skatinimas, vertinant ugdymo kokybės pokyčius. Darželis bus sveikos gyvensenos  ugdymo įstaiga, orientuota į sveikatos vertybes, puoselėjanti ištikimybę gimtajam kraštui.

Veiklos  tikslai

1 Ugdymo ir mokymo tobulinimas, sukuriant optimalias sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir palankiausias galimybes individualių gebėjimų realizavimui.

2 Siekti rezultatyvaus įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo vaiko labu

3.Sudaryti sąlygas kelti pedagogų kvalifikaciją, gilinti ir plėsti įvairias pedagogų kompetencijas.

4. Saugus ir sveikas vaikas.